Algemene Voorwaarden en Disclaimer Docentenbijscholing

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Docentenbijscholing.nl - 2050Publishers B.V. en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Docentenbijscholing.nl - 2050Publishers B.V. doet.

1b Producten en diensten
Diensten kunnen bij Docentenbijscholing.nl afgenomen worden indien klant 18 jaar of ouder is.

2. Terminologie
2a
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Docentenbijscholing.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Docentebijscholing.nl.

2b
Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen (lidmaatschap). Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a
Op alle overeenkomsten tussen Docentenbijscholing.nl en de klant en alle aanbiedingen van Dodentenbijscholing.nl - aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Docentenbijscholing.nl - ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a
Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b
De klant is verplicht om een e-mailadres aan Docentenbijscholing.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Docentenbijscholing.nl worden doorgegeven op de manier die Docentenbijscholing.nl - voorschrijft.

5c
Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Docentenbijscholing.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b
Materiaal dat door de klant is aangeleverd of binnen het kader van een cursus door de klant is gemaakt blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
7a
Klant garandeert Docentenbijscholing.nl dat de opdracht die klant aan Docentenbijscholing.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

7b
Klant vrijwaart Docentenbijscholing.nl van alle aansprakelijkheid voor het maken van inbreuk op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten door klant jegens derden.

8. Docentenbijscholing.nl Nieuwsmail
8a
Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de nieuwsmail van de Docentenbijscholing.nl. Dat is de nieuwsbrief die twee keer per maand per e-mail wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trics staan voor iedereen die voor de klas staat etc.

8b
Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Docentenbijscholing.nl - 2050 Publishers B.V. wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. In het geval van een abonnement wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode na het verstrijken van die periode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, e-books en bijvoorbeeld cursussen die een bepaald aantal weken duren.

10. Facturen
10a
Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden niet per post verzonden.

10b
Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

10c
Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

10d
Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

10e
Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen (lidmaatschap) worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

10f
Als een klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.

10g
Indien de klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e stop zet binnen een maand nadat het product door Docentenbijscholing.nl is verlengd, dan vindt gedeeltelijke creditering plaats na aftrek van gemaakte kosten.

10h
Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Docentenbijscholing.nl - 2050 Publishers B.V. binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

10i
Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 20 euro (zegge twintig euro).

10j
Ingeval Docentenbijscholing.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Docentenbijscholing.nl. Docentenbijscholing zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

10k
Docentenbijscholing.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden. Docentenbijscholing.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a
Docentenbijscholing.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.


11b
Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Docentenbijscholing.nl.

11c
Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11d
Docentenbijscholing.nl onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.

12. Machtiging/automatische incasso
12a
Klant kan bij Docentenbijscholing.nl gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Docentenbijscholing.nl een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.

12b
Reguliere abonnementen (lidmaatschap) worden in principe altijd afgerekend middels een automatische incasso.

12c
Docentenbijscholing.nl stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

12d
Als een klant Docentenbijscholing.nl gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 7 dagen na incasso worden teruggestort.. De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

12e Recht om levering diensten te weigeren

Docentenbijscholing.nl - 2050 Publishers B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring
13a
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Docentenbijscholing.nl - 2050 Publishers B.V. van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

14. Kosten software en platformen
Bij de cursussen van Docentenbijscholing.nl is alle software inbegrepen om de cursus te kunnen volgen en vaardigheden te leren. Niet inbegrepen zijn kosten voor professioneel en commercieel gebruik van de software. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van domeinnamen, hosting, het gebruik van de zgn. 'pro' versie van bepaalde software en het bieden van de mogelijkheid om gemaakte apps te uploaden naar de verschillende app stores.

15. Vorderingen en resultaten van leden
Het behalen van leerdoelen en ontwikkeling in verschillende vakken en competenties is sterk afhankelijk van de persoonlijke inzet, intellectuele vermogens en aanvangsniveau van elk individueel lid. Docentenbijscholing.nl geeft geen garantie op de resultaten en vorderingen van de cursisten.

16. Prijsverhoging
Indien Docentenbijscholing.nl de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10g, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om op te zeggen. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden
Docentenbijscholing.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Docentenbijscholing.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Docentenbijscholing.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden
Docentenbijscholing.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;

- klant surseance van betaling aanvraagt;

- aan klant surseance van betaling verleend is;

- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;

- Docentenbijscholing.nl - 2050 Publishers B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

- Docentenbijscholing.nl door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is om haar dienstverlening voort te zetten;

- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Klachten
Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van Docentenbijscholing.nl. Deze is op te vragen bij Docentenbijscholing.nl of HIER te downloaden.


20. Inschrijfvoorwaarden

20a Ondertekening
Inschrijving voor een cursus van Docentenbijscholing houdt in dat een klant de navolgende voorwaarden accepteert.

20b Inschrijven
Een klant kan via de website www.docentenbijscholing.nl inschrijven voor een cursus. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Is een cursus vol dan ontvangt een klant daar bericht over.

20c Bevestiging, inschrijfvoorwaarden
Direct na inschrijving ontvangt een klant per mail een inschrijfbevestiging. Vanaf de datum van inschrijving heeft een klant een bedenktijd van 14 dagen. Ongeveer één week voor de start van de cursus ontvangt de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres informatie over de cursus.

20d Cursuskosten
De kosten voor de cursussen staan op de website (www.docentenbijscholing.nl) en in de brochure van Docentenbijscholing.nl bij iedere cursus afzonderlijk vermeld (druk- en zetfouten voorbehouden). De kosten voor de cursussen zijn inclusief cursusmateriaal, tenzij anders vermeld.

20e Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden
De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt de klant ermee in af te zien van de bedenktijd. Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email). Annuleren is kosteloos tot 4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de cursusdatum. Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen is de klant 100% van het cursusgeld verschuldigd. De klant mag een vervanger sturen als hij of zij zelf is verhinderd. Bij meerdaagse cursussen is de klant het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al is hij of zij niet in staat alle cursusdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer de klant ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen. Docentenbijscholing.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid als annuleringen haar niet of niet tijdig bereiken. Docentebijscholing.nl adviseert dan ook om een annulering per mail te doen of per post deze aangetekend of met ontvangstbevestiging te verzenden. Als een klant per mail/post annuleert ontvangt de klant hiervan altijd een bevestiging. De bevestiging is tevens het bewijs van annulering.

20f Wijzigingen
Docentenbijscholing.nl behoudt het recht voor om gedurende het schooljaar data van cursussen te wijzigen, bepaalde cursussen te laten vervallen, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers en/of programma’s te wijzigen. Wij zullen de cursisten die zich al hebben ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat wij hiertoe zullen moeten overgaan. De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus worden gecommuniceerd.
Mocht Docentenbijscholing genoodzaakt zijn een cursus te annuleren dan krijgt de klant het evt. betaalde cursusbedrag binnen 5 werkdagen terug. Annuleringen worden op de website aangegeven. Deelnemers worden per mail tevens op de hoogte gebracht.
Een annulering is pas van kracht nadat deze door Docentenbijscholing per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur.

20g Overmacht
In geval van overmacht behoudt Docentenbijscholing.nl het recht voor om cursussen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen, dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien docent(en)/ trainer(s) als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar zijn (bijv. door ziekte).


Disclaimer
Docentenbijscholing.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Docentenbijscholing.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Docentenbijscholing.nl en haar personeel.

Contact

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie over onze cursussen of om een programma op maat voor je eigen school samen te stellen. Een afspraak maken bij jou op school is ook mogelijk.​ Kies een manier om contact met ons op te nemen die bij jou past!

Bel

020-8943037

Skype

Docentenbijscholing

WhatsApp

00972-525734760

Contactformulier

Je kunt op kantooruren meestal met ons chatten, open de chat in de rechter benedenhoek van deze pagina. Je kunt ook een vraag achterlaten in de commentaren hieronder. Het antwoord op je vraag in de commentaren ontvang je ook per mail. 

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school