Share

Actief leren: Hoe je leerlingen kunt motiveren om actief deel te nemen aan de les

Activerend leren is een term die steeds vaker gebruikt wordt in het onderwijs. Docenten zijn zich er steeds meer van bewust dat het belangrijk is om leerlingen actief te betrekken bij de les, zodat ze meer leren en gemotiveerder zijn. Maar hoe kun je als docent ervoor zorgen dat je leerlingen actief deelnemen aan de les? In deze blog gaan we dieper in op deze vraag en geven we praktische tips om activerend leren te bevorderen.

activerend leren

Wat maakt actief leren zo waardevol?

Actief leren is belangrijk omdat leerlingen op deze manier meer betrokken zijn bij de les. Dit leidt tot een betere concentratie en meer motivatie om te leren. Door actief bezig te zijn met de lesstof, worden leerlingen gestimuleerd om na te denken en vragen te stellen. Hierdoor wordt de lesstof beter begrepen en onthouden.

Actief leren door interactie

Het bevorderen van actief leren kan worden gestimuleerd door interactie tussen docent en leerlingen. Door middel van het stellen van vragen en het creëren van discussies, worden leerlingen actief betrokken bij de les. Het is daarbij aan te raden om vragen te stellen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en die hen aanzetten tot nadenken. Bovendien is het van belang om leerlingen de ruimte te geven om vragen te stellen en hun mening te uiten.

Activerend leren
activerend leren

Samenwerken kan een zeer effectieve manier zijn om actief leren te bevorderen, omdat leerlingen gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan de les. Het is daarbij wel van belang om de groepjes zorgvuldig samen te stellen en de opdracht duidelijk te formuleren. Ook is het aan te raden om de voortgang van de groepjes te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Activerend leren door beweging

Beweging is een goede manier om activerend leren te bevorderen. Door leerlingen in beweging te laten komen tijdens de les, worden ze gestimuleerd om actief deel te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van actieve werkvormen zoals spelletjes, quizzen of bewegingsoefeningen. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afwisseling tussen zitten en bewegen.

activerend leren
activerend leren

Activerend leren door gebruik van technologie

Technologie kan een effectieve manier zijn om actief leren te bevorderen. Door gebruik te maken van interactieve digiborden, iPads of andere digitale leermiddelen, worden leerlingen gestimuleerd om actief deel te nemen aan de les. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede instructie en begeleiding bij het gebruik van de technologie, zodat leerlingen optimaal kunnen profiteren van deze manier van leren.

Actief leren heeft verschillende voordelen voor leerlingen. Zo worden ze gestimuleerd om zelf na te denken en creatief te zijn. Ook leren ze op deze manier beter samenwerken en communiceren. Doordat leerlingen zelf actief bezig zijn met de stof, beklijft deze beter en kunnen ze deze beter toepassen in de praktijk.

Ook voor docenten heeft actief leren voordelen. Zo vergroot het de betrokkenheid van leerlingen en verhoogt het de motivatie en het leerplezier. Door gebruik te maken van actieve werkvormen kun je als docent bovendien beter inspelen op verschillende leerstijlen en niveaus in de klas.

Hoe kun je actief leren stimuleren in de klas?

Actieve werkvormen zijn essentieel om actief leren in de klas te stimuleren. Deze werkvormen kunnen bestaan uit diverse activiteiten, zoals groepsopdrachten, debatten, rollenspellen en experimenten. Als docent is het van belang om een activerende rol aan te nemen en de leerlingen te motiveren om zelf te denken en vragen te stellen.

activerend leren
activerend leren

Actieve werkvormen voor verschillende vakken

Actief leren kan in principe bij alle vakken worden toegepast. Zo kun je bijvoorbeeld bij taalvakken gebruik maken van discussies en debatten, bij wiskunde van groepsopdrachten en bij natuurkunde van experimenten. Het is belangrijk om per vak te kijken welke actieve werkvormen het meest geschikt zijn.

VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND LEREN IN HET  primair onderwijs

Coöperatieve werkvormen: gebruik werkvormen waarbij leerlingen samenwerken en elkaar helpen om het leerdoel te bereiken. Bijvoorbeeld door het doen van groepswerk, het stellen van vragen aan elkaar of het geven van feedback op elkaars werk.

Actieve spelletjes: maak gebruik van actieve spelletjes waarbij leerlingen moeten bewegen en actief deelnemen aan de les. Bijvoorbeeld door het spelen van een educatief spel in de klas waarbij leerlingen actief moeten nadenken en handelen om het doel van het spel te bereiken.

Rollenspellen: laat leerlingen in de rol kruipen van een personage of beroep en laat ze zich inleven in de situatie. Dit kan bijvoorbeeld bij geschiedenislessen, waarbij leerlingen een historisch persoon kunnen naspelen.

actierend leren

'De enige bron van kennis is ervaring'
Albert Einstein

activerend leren

'Educatie is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen'

Nelson Mandela

Voorbeelden van activerend leren in het  voortgezet onderwijs

Flipping the classroom: laat leerlingen voorafgaand aan de les een video bekijken of een artikel lezen, zodat ze tijdens de les actief aan de slag kunnen met de lesstof. Hierdoor wordt de les meer interactief en kunnen leerlingen vragen stellen en discussiëren over de lesstof.

Projectmatig werken: laat leerlingen werken aan een project waarbij ze zelfstandig of in groepen een probleem moeten oplossen of een product moeten ontwikkelen. Dit geeft leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om actief aan de slag te gaan met de lesstof.

Discussies en debatten: organiseer discussies en debatten waarbij leerlingen hun standpunten moeten verdedigen en argumenten moeten geven voor hun standpunt. Hierdoor leren leerlingen actief luisteren naar elkaars argumenten en leren ze zelf argumenten te formuleren.

Tips voor het implementeren van actief leren in de lespraktijk

  • Zorg voor interactieve werkvormen: Maak gebruik van werkvormen waarbij leerlingen actief betrokken zijn bij de les. Denk hierbij aan het oplossen van problemen, groepsdiscussies, simulaties en rollenspellen.
  • Differentieer de lesstof: Zorg ervoor dat de lesstof aansluit bij de verschillende niveaus en leerstijlen van de leerlingen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld differentiatieopdrachten te geven of door de lesstof in verschillende moeilijkheidsgraden aan te bieden.
  • Stimuleer samenwerking: Door leerlingen in groepen te laten werken, stimuleer je samenwerking en betrokkenheid bij de les. Dit kan bijvoorbeeld door middel van groepsopdrachten of samenwerkingsopdrachten.
  • Geef feedback: Feedback is essentieel voor het bevorderen van actief leren. Geef leerlingen gerichte feedback op hun prestaties en moedig ze aan om te blijven groeien en ontwikkelen.
  • Maak gebruik van technologie:
  • Door het gebruik van digitale tools worden leerlingen gestimuleerd om actief deel te nemen aan de les en kunnen ze op een interactieve manier leren. Het is belangrijk om als docent te zorgen voor een goede begeleiding en instructie bij het gebruik van deze tools, zodat leerlingen er optimaal gebruik van kunnen maken. Klik hier voor meer informatie en tips over het gebruik van technologie voor activerend leren in de klas.

Actief leren in de les: De kracht van betrokkenheid en motivatie

Activerend leren is een krachtig middel om leerlingen te motiveren en betrokken te houden bij de les. Door verschillende activerende werkvormen in te zetten, zoals brainstormsessies, groepsopdrachten en spelvormen, worden ze gestimuleerd om actief deel te nemen aan de les. Het is daarbij belangrijk om de leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en om hen te laten zien dat hun inzet en betrokkenheid bijdraagt aan het bereiken van hun leerdoelen. Door actief leren toe te passen in de les, kunnen docenten bijdragen aan de ontwikkeling van kritisch denken, creativiteit en samenwerkingsvaardigheden bij leerlingen.

Heb je al ervaring met activerend leren in de klas? Deel het met ons in de comments!

Wil je ook creatieve en activerende werkvormen toepassen in de klas?
Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan onze training Creatief Lesgeven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school